Privacyreglement

Privacyreglement Flowofenergy.nl

Flowofenergy.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

In dit privacyreglement wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Flowofenergy.nl verwerkt van haar cliënten.

Indien u persoonsgegevens aan Flowofenergy.nl verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.

Wij adviseren u om het privacyreglement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Flowofenergy.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Flowofenergy.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en abonnees op de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van klanten en abonnees op de nieuwsbrief worden door Flowofenergy.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de lessen
 • Informatie over diensten d.m.v. nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Ondubbelzinnige toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flowofenergy.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (ivm aanhef);
 • Geboortedatum
 • Eventuele lichamelijke klachten

Van de abonnees op de nieuwsbrief vragen wij voornaam en email-adres.

Bewaartermijn

Flowofenergy.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De gegevens kunnen o.a. worden gebruikt door een derde partij voor het verzorgen van onze nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Flowofenergy.nl gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Cookies

Flowofenergy.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor het technisch onderhoud en voor het bijhouden van bezoekersaantallen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social media-kanalen. Op onze website kunnen buttons naar deze platforms worden geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij kunnen o.a. gebruik maken van de volgende social media-kanalen:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Eventuele klachten en vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit privacyreglement en de wijze waarop Flowofenergy.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een email sturen naar hempcon@dds.nl.

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Flowofenergy.nl uw gegevens verwerkt, dan kunt u  een email sturen naar hempcon@dds.nl. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Flowofenergy.nl
H. Zwaardecroonstraat
2593 XK Den Haag
hempcon@dds.nl[:en]

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van persoonlijke berichten, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.
Daarnaast kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.
Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen);
• Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie, bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven;
• Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
Eventuele samenwerking met partners zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.
Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos bezwaar aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan direct beëindigen. Jouw verzoeken en verzet dien je te sturen via de contactpagina op www.flowofenergy.nl.
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.[:]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven